Stanovy Jazz Clubu Slaný

Jazz Club Slaný, z. s.
Stanovy spolku

Čl. I
Název a sídlo
Jazz Club Slaný, z. s. (dále jen „Spolek“) má sídlo v obci Slaný.

Čl. II
Grafická značka
Spolek užívá vlastní grafickou značku, jejíž vzor tvoří přílohu těchto stanov.

Čl. III
Účel spolku
Účelem Spolku je sdružování příznivců jazzové hudby.
Spolek v rámci své činnosti:
a) organizuje a pořádá koncerty jazzové hudby a koncerty jiných hudebních žánrů,
b) pořádá hudební festival „Slánské jazzové dny“
c) provádí agenturní činnost, pořádá výstavy a zájezdy členů na jazzové koncerty,
d) vydává jazzové publikace, informační bulletiny a propagační předměty
e) podněcuje tvůrčí a organizační aktivitu v jazzové oblasti, zejména s ohledem na slánský region.
Čl. IV
Orgány spolku
Orgány spolku tvoří:
a) Členská schůze,
b) Organizační výbor,
c) Prezident,
d) Pokladník.

Čl. V
Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku.
2. Členská schůze zejména:
a) schvaluje změny stanov,
b) volí členy Organizačního výboru a odvolává je,
c) schvaluje zprávu o hospodaření za předcházející období,
d) schvaluje rozpočet a plán činnosti na příští období.
3. Zasedání Členské schůze je svoláváno Prezidentem nejméně jednou ročně. Prezident je povinen svolat Členskou schůzi, pokud o to požádá nejméně třetina členů.
4. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
Čl. VI
Organizační výbor

1. Organizační výbor (dále jen „Výbor“) zejména:
a) volí Prezidenta a Pokladníka a odvolává je,
b) řídí činnost Spolku mezi Členskými schůzemi,
c) zodpovídá za hospodaření spolku.
2. Výbor je volen Členskou schůzí na dobu 4 let.
3. Zasedání Výboru je svoláváno Prezidentem dle potřeby.
4. Výbor je usnášeníschopný, účastní-li se jeho zasedání nadpoloviční většina jeho členů. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů.

Čl. VII
Prezident

1. Prezident je statutárním orgánem Spolku.
2. Prezident zejména:
a) zastupuje Spolek navenek a jedná jeho jménem, přičemž postupuje v souladu s rozhodnutími Výboru,
b) zmocňuje další osoby k zastupování Spolku,
c) řídí schůze Výboru,
d) odpovídá za dodržování obecně platných právních předpisů.
3. Prezident je volen Výborem na dobu 4 let.

Čl. VIII
Pokladník

1. Pokladník organizuje ekonomickou činnost Spolku a zajišťuje spolupráci s osobou pověřenou vedením jeho účetnictví.
2. Pokladník je oprávněn za Spolek samostatně podepisovat příjmové a výdajové doklady.

Čl. IX
Členství ve Spolku

1. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba. Členství vzniká zaplacením členského příspěvku a zápisem do seznamu členů spolku.
2. Seznam členů spolku vede pověřený člen Výboru, který provádí příslušné zápisy a výmazy. Seznam není zpřístupněn.
3. Členský příspěvek pro následující kalendářní rok stanoví Členská schůze na svém zasedání. Výše členského poplatku bude členům Spolku včas oznámena, nejpozději však 1 měsíc před jeho splatností. Splatnost členského příspěvku je vždy 31. ledna.
4. Členství ve Spolku zaniká rozhodnutím o vyloučení člena pro nezaplacení členského příspěvku ani v dodatečné lhůtě určené spolkem, vystoupením člena ze Spolku na vlastní žádost nebo úmrtím člena.
5. Člen Spolku má právo:
a) podílet se na činnosti Spolku,
b) obracet se na orgány Spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
c) na informace o činnosti Spolku, především formou pozvánek na koncerty a zasílání jazzového zpravodaje.
6. Člen Spolku má povinnost:
a)  platit členský příspěvek včas a v určené výši,
b) dodržovat stanovy Spolku.

Čl. X
Zásady hospodaření Spolku
1. Spolek v rámci své činnosti hospodaří s movitým majetkem, jehož zdroji jsou zejména:
a) členské příspěvky,
b) dary, odkazy a granty fyzických a právnických osob,
c) příjmy z činností spolku dle čl. IV stanov,
d) výnosy z úroků.
2. Spolek hospodaří na základě rozpočtu schváleného Členskou schůzí. Za hospodaření spolku odpovídá Výbor, který Členské schůzi předkládá zprávu o hospodaření.
3. Finanční prostředky spolku jsou uloženy na výhradně k tomuto účelu určeném bankovním účtu Spolku. Podpisovým právem k tomuto účtu disponuje Prezident, Pokladník a jeden pověřený člen Výboru. K nakládání s prostředky na tomto účtu jsou oprávněni vždy dva disponenti společně.
4. Majetek Spolku může být využíván pouze k financování aktivit souvisejících s činností spolku.

Čl. XI
Zánik spolku a majetkové vypořádání při zániku Spolku

1. Spolek zaniká rozhodnutím Členské schůze. Pro rozhodnutí o zániku Spolku se vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtin všech členů spolku.
2. S rozhodnutím o zániku spolku rozhodne Členská schůze také o vypořádání majetku Spolku.

Čl. XII
Závěrečná ustanovení

Stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku.


 Ve Slaném dne 16. dubna 2015
               
          _________________________
            Petr Symerský, prezident